Ταυτότητα Εταιρείας

H CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/175/9.11.1999), ιδρύθηκε την 14/12/1999 με σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4099/2012, καθώς και από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις των αρμοδίων αρχών.

Η σημερινή μορφή της εταιρείας προήλθε από την συγχώνευση των εταιρειών Marfin ΑΕΔΑΚ, Εγνατία ΑΕΔΑΚ, Λαϊκή ΑΕΔΑΚ και Marfin Global Asset Management ΑΕΠΕΥ τον Ιούλιο του 2007, που οδήγησαν στη δημιουργία της Marfin Global Asset Management ΑΕΔΑΚ. Από τον Απρίλιο του 2013 η εταιρεία μετονομάστηκε σε CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ.