Διοίκηση Εταιρείας
Διευθύνων Σύμβουλος: Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Διευθυντής Επενδύσεων: Ανδρέας Λεβαντής
Προϊσταμένη Τμήματος Μεριδιούχων: Μαριάννα Παυλίδου
Προϊσταμένη Marketing & Διοικητικών Υπηρεσιών: Όλγα Ρέγγα
Εσωτερικός Ελεγκτής: Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
Ελεγκτική Εταιρεία: MPI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (MPI HELLAS S.A.)
Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς