Διοίκηση Εταιρείας
Διευθύνων Σύμβουλος: Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Προϊστάμενος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων: Ανδρέας Λεβαντής
Υπεύθυνη Μεριδιούχων: Μαριάννα Παυλίδου
Υπεύθυνη Marketing: Όλγα Ρέγγα
Εσωτερικός Ελεγκτής: Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
Ελεγκτική Εταιρεία: PwC
Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς